Menu
×

Giới thiệu về chúng tôi

HỘI NGƯỜI GIÁO DỤC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VIỆT NAM

Hội Người Giáo dục Bệnh Đái tháo đường Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức Việt Nam quan tâm đến công tác giáo dục, phòng ngừa và điều trị bệnh đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, nội tiết và các bệnh lý liên quan ở các loại hình y tế và hệ thống y tế các cấp. Hội tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ, phổ biến, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên trên toàn quốc; tổ chức các hoạt động giáo dục người bệnh đái tháo đường nhằm nâng cao kiến thức thực hành cho người bệnh đái tháo đường và cộng đồng, phát triển chuyên ngành nội tiết và rối loạn chuyển hóa, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

TẠP CHÍ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ TRANG - SUCKHOENOITIET.VN

Hội Người Giáo dục Bệnh Đái tháo đường Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức Việt Nam quan tâm đến công tác giáo dục, phòng ngừa và điều trị bệnh đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, nội tiết và các bệnh lý liên quan. Hội có nhiệm vụ phổ biến, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên trên toàn quốc; giáo dục nâng cao kiến thức thực hành cho người bệnh đái tháo đường và nhóm người có yếu tố nguy cơ cao phát triển thành bệnh đái tháo đường trong cộng đồng. Hiện tại, Hội đang xuất bản Tạp chí Đái tháo đường, phát hành 3 tháng/kỳ, tuy nhiên do sự bùng nổ của công nghệ thông tin nên các bài viết cần được cập nhật liên tục, nhanh chóng.

Tạp chí có Trang điện tử Sức khỏe Nội tiết được thành lập nhằm mục đích:

- Thông tin tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về bệnh Đái tháo đường, nội tiết, các bệnh rối loạn chuyển hóa và các vấn đề về sức khỏe cho các hội viên trên toàn quốc và cho cộng đồng;

- Công bố các nghiên cứu khoa học, các chương trình đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật các kiến thức về chẩn đoán, điều trị, quản lý và giáo dục cho đội ngũ nhân viên y tế và những người làm công tác giáo dục bệnh đái tháo đường – nội tiết, các bệnh rối loạn chuyển hóa;

- Là diễn đàn của các nhà chuyên môn trong chuyên ngành nội tiết, đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa, là nơi người bệnh có thể gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm chữa trị bệnh tật của mình và được tư vấn bởi các chuyên gia.

- Thông tin các hoạt động; kinh nghiệm quốc tế trong công tác phòng và điều trị các bệnh nội tiết, đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa; các tin tức trong lĩnh vực sức khỏe.

Đối tượng phục vụ của Tạp chí

- Hội viên Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam.

- Các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế hoạt động trong lĩnh vực nội tiết, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa và các bệnh lý liên quan.

- Các tổ chức, các cá nhân quan tâm đến công tác phổ biến kiến thức, giáo dục bệnh nội tiết, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa.